ZEXP((U OFS.FolderqUFolderqtqNt.}q(Usql_getcommentsq(Uq(UProducts.ZSQLMethods.SQLqUSQLqttQU getcommentsq (Uq (UOFS.DTMLMethodq U DTMLMethodq ttQUcn_zajaxq (Uq(UProducts.ZMySQLDA.DAqU ConnectionqttQUstandard_html_footerq(Uq(h U DTMLMethodqttQUtitleqUUcommentsq(Uq(UOFS.DTMLDocumentqU DTMLDocumentqttQUcomments_controllerq(Uq(h U DTMLMethodqttQU inscommentq(Uq(h U DTMLMethodqttQUscriptsq(Uq (hUFolderq!ttQU_objectsq"(}q#(U meta_typeq$UZ MySQL Database Connectionq%Uidq&h u}q'(h$U Z SQL Methodq(h&hu}q)(h$U DTML Methodq*h&U getcommentsq+u}q,(h$h(h&Usql_inscommentq-u}q.(h$h*h&hu}q/(h$U DTML Documentq0h&Ucommentsq1u}q2(h$UFolderq3h&Uscriptsq4u}q5(h$h*h&hu}q6(h$h*h&Ustandard_html_headerq7u}q8(h$h*h&Ustandard_html_footerq9utq:h-(Uq;(hUSQLqU majorpayneq?]q@UOwnerqAash&U zajax_demoqBUstandard_html_headerqC(UqD(h U DTMLMethodqEttQu.x((UProducts.ZSQLMethods.SQLqUSQLqtqNt.}q(UsrcqU4select * from blogcomments order by datecreated descqU arguments_srcqUUtitleqUU connection_idq Ucn_zajaxq U_argq (cShared.DC.ZRDB.Aqueduct Args q oq }q(U_dataq}qU_keysq]qubUtemplateqcShared.DC.ZRDB.DA SQL qNRq}q(U_varsq}qUrawqhUglobalsq}qU__name__qUqubU_colq]q(}q (Uwidthq!KUnullq"KUtypeq#UiUnameq$U commentidq%u}q&(h!Kh"Kh#Uth$U commenterq'u}q((h!Kh"Kh#Udh$U datecreatedq)u}q*(h!Kh"Kh#Uth$Ucommentq+u}q,(h!Kh"Kh#Uih$U isdeletedq-ueU__ac_local_roles__q.}q/U majorpayneq0]q1UOwnerq2asUidq3Usql_getcommentsq4u.((UOFS.DTMLMethodqU DTMLMethodqtqNt.}q(U_varsq}qUtitleqUUrawqT

q Uglobalsq }q U__name__q U getcommentsq U__ac_local_roles__q}qU majorpayneq]qUOwnerqasu.((UProducts.ZMySQLDA.DAqU ConnectionqtqNt.}q(Uconnection_stringqU -db us pwqU__ac_local_roles__q}qU majorpayneq ]q UOwnerq asUidq Ucn_zajaxq UtitleqUZ MySQL Database Connectionqu.((UOFS.DTMLMethodqU DTMLMethodqtqNt.}q(U_varsq}qUtitleqUUrawqU( q Uglobalsq }q U__name__q Ustandard_html_footerq U__ac_local_roles__q}qU majorpayneq]qUOwnerqasu.Y((UOFS.DTMLDocumentqU DTMLDocumentqtqNt.}q(U_varsq}qUtitleqUUrawqT_

Comments --

This is an UBER simple Zajax app!
Add Comment
Your name:


Comment:
Save Comment
Cancel

q Uglobalsq }q U__name__q Ucommentsq U__ac_local_roles__q}qU majorpayneq]qUOwnerqasU_dav_writelocksq(Uq(U PersistenceqUPersistentMappingqttQu.R((UOFS.DTMLMethodqU DTMLMethodqtqNt.}q(U_varsq}qUtitleqUUrawqTQq Uglobalsq }q U__name__q Ucomments_controllerq U__ac_local_roles__q}qU majorpayneq]qUOwnerqasU_dav_writelocksq(Uq(U PersistenceqUPersistentMappingqttQu.a((UOFS.DTMLMethodqU DTMLMethodqtqNt.}q(U_varsq}qUtitleqUUrawqU Error saving comment.
ERROR
q Uglobalsq }q U__name__q U inscommentq U__ac_local_roles__q}qU majorpayneq]qUOwnerqasu.((U OFS.FolderqUFolderqtqNt.}q(U_objectsq(}q(U meta_typeqUFileqUidq Udojo.jsq utq U__ac_local_roles__q }q U majorpayneq]qUOwnerqash Uscriptsqh (Uq(U OFS.ImageqUFileqttQUtitleqUu.\((UProducts.ZSQLMethods.SQLqUSQLqtqNt.}q(UsrcqUinsert into blogcomments (commenter,datecreated,comment) values (, now(),) select * from blogcomments where commentid = @@identityqU arguments_srcqUcomment commenterqUtitleq UU connection_idq Ucn_zajaxq U_argq (cShared.DC.ZRDB.Aqueduct Args q oq}q(U_dataq}q(Ucommentq}qU commenterq}quU_keysq]q(hheubUtemplateqcShared.DC.ZRDB.DA SQL qNRq}q(U_varsq}qUrawqhUglobalsq}q U__name__q!Uq"ubU_colq#]q$(}q%(Uwidthq&KUnullq'KUtypeq(UiUnameq)U commentidq*u}q+(h&Kh'Kh(Uth)U commenterq,u}q-(h&Kh'Kh(Udh)U datecreatedq.u}q/(h&K h'Kh(Uth)Ucommentq0u}q1(h&Kh'Kh(Uih)U isdeletedq2ueU__ac_local_roles__q3}q4U majorpayneq5]q6UOwnerq7asUidq8Usql_inscommentq9u.((UOFS.DTMLMethodqU DTMLMethodqtqNt.}q(U_varsq}qUtitleqUUrawqT Zope and Ajax - Zajax.net

q Uglobalsq }q U__name__q Ustandard_html_headerq U__ac_local_roles__q}qU majorpayneq]qUOwnerqasU_dav_writelocksq(Uq(U PersistenceqUPersistentMappingqttQu.B((U PersistenceqUPersistentMappingqtqNt.}qU _containerq}qs.B((U PersistenceqUPersistentMappingqtqNt.}qU _containerq}qs._((U OFS.ImageqUFileqtqNt.}q(U preconditionqUUtitleqUdojo.jsqUdataq(Uq (hUPdataq ttQU content_typeq Uapplication/octet-streamq U__name__q Udojo.jsqU_EtagSupport__etagqU ts29064335.31qUsizeqL89487L U__ac_local_roles__q}qUadminq]qUOwnerqasU_dav_writelocksq(Uq(U PersistenceqUPersistentMappingqttQu.B((U PersistenceqUPersistentMappingqtqNt.}qU _containerq}qs.]((U OFS.ImageqUPdataqtqNt.}qUdataqT]/* Copyright (c) 2004-2005 The Dojo Foundation, Licensed under the Academic Free License version 2.1 or above */var dj_global=this; function dj_undef(_1,_2){ if(!_2){ _2=dj_global; } return (typeof _2[_1]=="undefined"); } function dj_eval_object_path(_3,_4){ if(typeof _3!="string"){ return dj_global; } if(_3.indexOf(".")==-1){ return dj_undef(_3)?undefined:dj_global[_3]; } var _5=_3.split(/\./); var _6=dj_global; for(var i=0;i<_5.length;++i){ if(!_4){ _6=_6[_5[i]]; if((typeof _6=="undefined")||(!_6)){ return _6; } }else{ if(dj_undef(_5[i],_6)){ _6[_5[i]]={}; } _6=_6[_5[i]]; } } return _6; } if(dj_undef("djConfig")){ var djConfig={}; } var dojo; if(dj_undef("dojo")){ dojo={}; } dojo.version={major:0,minor:1,patch:0,revision:Number("$Rev: 1321 $".match(/[0-9]+/)[0]),toString:function(){ var v=dojo.version; return v.major+"."+v.minor+"."+v.patch+" ("+v.revision+")"; }}; function dj_error_to_string(_9){ return ((!dj_undef("message",_9))?_9.message:(dj_undef("description",_9)?_9:_9.description)); } function dj_debug(){ var _10=arguments; if(dj_undef("println",dojo.hostenv)){ dj_throw("dj_debug not available (yet?)"); } if(!dojo.hostenv.is_debug_){ return; } var _11=dj_global["jum"]; var s=_11?"":"DEBUG: "; for(var i=0;i<_10.length;++i){ if(!false&&_10[i] instanceof Error){ var msg="["+_10[i].name+": "+dj_error_to_string(_10[i])+(_10[i].fileName?", file: "+_10[i].fileName:"")+(_10[i].lineNumber?", line: "+_10[i].lineNumber:"")+"]"; }else{ var msg=_10[i]; } s+=msg+" "; } if(_11){ jum.debug(s); }else{ dojo.hostenv.println(s); } } function dj_throw(_14){ var he=dojo.hostenv; if(dj_undef("hostenv",dojo)&&dj_undef("println",dojo)){ dojo.hostenv.println("FATAL: "+_14); } throw Error(_14); } function dj_rethrow(_16,_17){ var _18=dj_error_to_string(_17); dj_throw(_16+": "+_18); } function dj_eval(s){ return dj_global.eval?dj_global.eval(s):eval(s); } function dj_unimplemented(_19,_20){ var _21="'"+_19+"' not implemented"; if((typeof _20!="undefined")&&(_20)){ _21+=" "+_20; } dj_throw(_21); } function dj_deprecated(_22,_23){ var _24="DEPRECATED: "+_22; if((typeof _23!="undefined")&&(_23)){ _24+=" "+_23; } dj_debug(_24); } function dj_inherits(_25,_26){ if(typeof _26!="function"){ dj_throw("superclass: "+_26+" borken"); } _25.prototype=new _26(); _25.prototype.constructor=_25; _25.superclass=_26.prototype; _25["super"]=_26.prototype; } dojo.render={name:"",ver:dojo.version,os:{win:false,linux:false,osx:false},html:{capable:false,support:{builtin:false,plugin:false},ie:false,opera:false,khtml:false,safari:false,moz:false,prefixes:["html"]},svg:{capable:false,support:{builtin:false,plugin:false},corel:false,adobe:false,batik:false,prefixes:["svg"]},swf:{capable:false,support:{builtin:false,plugin:false},mm:false,prefixes:["Swf","Flash","Mm"]},swt:{capable:false,support:{builtin:false,plugin:false},ibm:false,prefixes:["Swt"]}}; dojo.hostenv=(function(){ var djc=djConfig; function _def(obj,_29,def){ return (dj_undef(_29,obj)?def:obj[_29]); } return {is_debug_:_def(djc,"isDebug",false),base_script_uri_:_def(djc,"baseScriptUri",undefined),base_relative_path_:_def(djc,"baseRelativePath",""),library_script_uri_:_def(djc,"libraryScriptUri",""),auto_build_widgets_:_def(djc,"parseWidgets",true),ie_prevent_clobber_:_def(djc,"iePreventClobber",false),ie_clobber_minimal_:_def(djc,"ieClobberMinimal",false),name_:"(unset)",version_:"(unset)",pkgFileName:"__package__",loading_modules_:{},loaded_modules_:{},addedToLoadingCount:[],removedFromLoadingCount:[],inFlightCount:0,modulePrefixes_:{dojo:{name:"dojo",value:"src"}},setModulePrefix:function(_31,_32){ this.modulePrefixes_[_31]={name:_31,value:_32}; },getModulePrefix:function(_33){ var mp=this.modulePrefixes_; if((mp[_33])&&(mp[_33]["name"])){ return mp[_33].value; } return _33; },getTextStack:[],loadUriStack:[],loadedUris:[],modules_:{},modulesLoadedFired:false,modulesLoadedListeners:[],getName:function(){ return this.name_; },getVersion:function(){ return this.version_; },getText:function(uri){ dj_unimplemented("getText","uri="+uri); },getLibraryScriptUri:function(){ dj_unimplemented("getLibraryScriptUri",""); }}; })(); dojo.hostenv.getBaseScriptUri=function(){ if(!dj_undef("base_script_uri_",this)){ return this.base_script_uri_; } var uri=this.library_script_uri_; if(!uri){ uri=this.library_script_uri_=this.getLibraryScriptUri(); if(!uri){ dj_throw("Nothing returned by getLibraryScriptUri(): "+uri); } } var _36=uri.lastIndexOf("/"); this.base_script_uri_=this.base_relative_path_; return this.base_script_uri_; }; dojo.hostenv.setBaseScriptUri=function(uri){ this.base_script_uri_=uri; }; dojo.hostenv.loadPath=function(_37,_38,cb){ if(!_37){ dj_throw("Missing relpath argument"); } if((_37.charAt(0)=="/")||(_37.match(/^\w+:/))){ dj_throw("relpath '"+_37+"'; must be relative"); } var uri=this.getBaseScriptUri()+_37; try{ return ((!_38)?this.loadUri(uri):this.loadUriAndCheck(uri,_38)); } catch(e){ if(dojo.hostenv.is_debug_){ dj_debug(e); } return false; } }; dojo.hostenv.loadUri=function(uri,cb){ if(dojo.hostenv.loadedUris[uri]){ return; } var _40=this.getText(uri,null,true); if(_40==null){ return 0; } var _41=dj_eval(_40); return 1; }; dojo.hostenv.getDepsForEval=function(_42){ if(!_42){ _42=""; } var _43=[]; var tmp=_42.match(/dojo.hostenv.loadModule\(.*?\)/mg); if(tmp){ for(var x=0;x1){ dojo.hostenv.modulesLoadedListeners.push(function(){ obj[_49](); }); } } }; dojo.hostenv.modulesLoaded=function(){ if(this.modulesLoadedFired){ return; } if((this.loadUriStack.length==0)&&(this.getTextStack.length==0)){ if(this.inFlightCount>0){ dj_debug("couldn't initialize, there are files still in flight"); return; } this.loaded(); } }; dojo.hostenv.moduleLoaded=function(_50){ var _51=dj_eval_object_path((_50.split(".").slice(0,-1)).join(".")); this.loaded_modules_[(new String(_50)).toLowerCase()]=_51; }; dojo.hostenv.loadModule=function(_52,_53,_54){ var _55=this.findModule(_52,false); if(_55){ return _55; } if(dj_undef(_52,this.loading_modules_)){ this.addedToLoadingCount.push(_52); } this.loading_modules_[_52]=1; var _56=_52.replace(/\./g,"/")+".js"; var _57=_52.split("."); var _58=_52.split("."); for(var i=_57.length-1;i>0;i--){ var _59=_57.slice(0,i).join("."); var _60=this.getModulePrefix(_59); if(_60!=_59){ _57.splice(0,i,_60); break; } } var _61=_57[_57.length-1]; if(_61=="*"){ _52=(_58.slice(0,-1)).join("."); while(_57.length){ _57.pop(); _57.push(this.pkgFileName); _56=_57.join("/")+".js"; if(_56.charAt(0)=="/"){ _56=_56.slice(1); } ok=this.loadPath(_56,((!_54)?_52:null)); if(ok){ break; } _57.pop(); } }else{ _56=_57.join("/")+".js"; _52=_58.join("."); var ok=this.loadPath(_56,((!_54)?_52:null)); if((!ok)&&(!_53)){ _57.pop(); while(_57.length){ _56=_57.join("/")+".js"; ok=this.loadPath(_56,((!_54)?_52:null)); if(ok){ break; } _57.pop(); _56=_57.join("/")+"/"+this.pkgFileName+".js"; if(_56.charAt(0)=="/"){ _56=_56.slice(1); } ok=this.loadPath(_56,((!_54)?_52:null)); if(ok){ break; } } } if((!ok)&&(!_54)){ dj_throw("Could not load '"+_52+"'; last tried '"+_56+"'"); } } if(!_54){ _55=this.findModule(_52,false); if(!_55){ dj_throw("symbol '"+_52+"' is not defined after loading '"+_56+"'"); } } return _55; }; function dj_load(_62,_63){ return dojo.hostenv.loadModule(_62,_63); } dojo.hostenv.startPackage=function(_64){ var _65=_64.split(/\./); if(_65[_65.length-1]=="*"){ _65.pop(); } return dj_eval_object_path(_65.join("."),true); }; dojo.hostenv.findModule=function(_66,_67){ if(!dj_undef(_66,this.modules_)){ return this.modules_[_66]; } if(this.loaded_modules_[(new String(_66)).toLowerCase()]){ return this.loaded_modules_[_66]; } var _68=dj_eval_object_path(_66); if((typeof _68!=="undefined")&&(_68)){ return this.modules_[_66]=_68; } if(_67){ dj_throw("no loaded module named '"+_66+"'"); } return null; }; dj_addNodeEvtHdlr=function(_69,_70,fp,_72){ if(_69.attachEvent){ _69.attachEvent("on"+_70,fp); }else{ if(_69.addEventListener){ _69.addEventListener(_70,fp,_72); }else{ var _73=_69["on"+_70]; if(typeof _73!="undefined"){ _69["on"+_70]=function(){ fp.apply(_69,arguments); _73.apply(_69,arguments); }; }else{ _69["on"+_70]=fp; } } } return true; }; if(typeof window=="undefined"){ dj_throw("no window object"); } (function(){ if((dojo.hostenv["base_script_uri_"]==""||dojo.hostenv["base_relative_path_"]=="")&&document&&document.getElementsByTagName){ var _74=document.getElementsByTagName("script"); var _75=/(__package__|dojo)\.js$/i; for(var i=0;i<_74.length;i++){ var src=_74[i].getAttribute("src"); if(_75.test(src)){ var _77=src.replace(_75,""); if(dojo.hostenv["base_script_uri_"]==""){ dojo.hostenv["base_script_uri_"]=_77; } if(dojo.hostenv["base_relative_path_"]==""){ dojo.hostenv["base_relative_path_"]=_77; } break; } } } })(); with(dojo.render){ html.UA=navigator.userAgent; html.AV=navigator.appVersion; html.capable=true; html.support.builtin=true; ver=parseFloat(html.AV); os.mac=html.AV.indexOf("Macintosh")==-1?false:true; os.win=html.AV.indexOf("Windows")==-1?false:true; html.opera=html.UA.indexOf("Opera")==-1?false:true; html.khtml=((html.AV.indexOf("Konqueror")>=0)||(html.AV.indexOf("Safari")>=0))?true:false; html.safari=(html.AV.indexOf("Safari")>=0)?true:false; html.mozilla=html.moz=((html.UA.indexOf("Gecko")>=0)&&(!html.khtml))?true:false; html.ie=((document.all)&&(!html.opera))?true:false; html.ie50=html.ie&&html.AV.indexOf("MSIE 5.0")>=0; html.ie55=html.ie&&html.AV.indexOf("MSIE 5.5")>=0; html.ie60=html.ie&&html.AV.indexOf("MSIE 6.0")>=0; } dojo.hostenv.startPackage("dojo.hostenv"); dojo.hostenv.name_="browser"; dojo.hostenv.searchIds=[]; var DJ_XMLHTTP_PROGIDS=["Msxml2.XMLHTTP","Microsoft.XMLHTTP","Msxml2.XMLHTTP.4.0"]; dojo.hostenv.getXmlhttpObject=function(){ var _78=null; var _79=null; try{ _78=new XMLHttpRequest(); } catch(e){ } if(!_78){ for(var i=0;i<3;++i){ var _80=DJ_XMLHTTP_PROGIDS[i]; try{ _78=new ActiveXObject(_80); } catch(e){ _79=e; } if(_78){ DJ_XMLHTTP_PROGIDS=[_80]; break; } } } if((_79)&&(!_78)){ dj_rethrow("Could not create a new ActiveXObject using any of the progids "+DJ_XMLHTTP_PROGIDS.join(", "),_79); }else{ if(!_78){ return dj_throw("No XMLHTTP implementation available, for uri "+uri); } } return _78; }; dojo.hostenv.getText=function(uri,_81,_82){ var _83=this.getXmlhttpObject(); if(_81){ _83.onreadystatechange=function(){ if((4==_83.readyState)&&(_83["status"])){ if(_83.status==200){ dj_debug("LOADED URI: "+uri); _81(_83.responseText); } } }; } _83.open("GET",uri,_81?true:false); _83.send(null); if(_81){ return null; } return _83.responseText; }; function dj_last_script_src(){ var _84=window.document.getElementsByTagName("script"); if(_84.length<1){ dj_throw("No script elements in window.document, so can't figure out my script src"); } var _85=_84[_84.length-1]; var src=_85.src; if(!src){ dj_throw("Last script element (out of "+_84.length+") has no src"); } return src; } if(!dojo.hostenv["library_script_uri_"]){ dojo.hostenv.library_script_uri_=dj_last_script_src(); } dojo.hostenv.println=function(s){ var ti=null; var dis="
"+s+"
"; try{ ti=document.createElement("div"); document.body.appendChild(ti); ti.innerHTML=s; } catch(e){ try{ document.write(dis); } catch(e2){ window.status=s; } } delete ti; delete dis; delete s; }; dj_addNodeEvtHdlr(window,"load",function(){ if(dojo.render.html.ie){ dojo.hostenv.makeWidgets(); } dojo.hostenv.modulesLoaded(); }); dojo.hostenv.makeWidgets=function(){ if((dojo.hostenv.auto_build_widgets_)||(dojo.hostenv.searchIds.length>0)){ if(dj_eval_object_path("dojo.widget.Parse")){ try{ var _88=new dojo.xml.Parse(); var _89=dojo.hostenv.searchIds; if(_89.length>0){ for(var x=0;x<_89.length;x++){ if(!document.getElementById(_89[x])){ continue; } var _90=_88.parseElement(document.getElementById(_89[x]),null,true); dojo.widget.getParser().createComponents(_90); } }else{ if(dojo.hostenv.auto_build_widgets_){ var _90=_88.parseElement(document.body,null,true); dojo.widget.getParser().createComponents(_90); } } } catch(e){ dj_debug("auto-build-widgets error:",e); } } } }; dojo.hostenv.modulesLoadedListeners.push(function(){ if(!dojo.render.html.ie){ dojo.hostenv.makeWidgets(); } }); if((!window["djConfig"])||(!window["djConfig"]["preventBackButtonFix"])){ document.write(""); } dojo.hostenv.writeIncludes=function(){ }; dojo.hostenv.conditionalLoadModule=function(_91){ var _92=_91["common"]||[]; var _93=(_91[dojo.hostenv.name_])?_92.concat(_91[dojo.hostenv.name_]||[]):_92.concat(_91["default"]||[]); for(var x=0;x<_93.length;x++){ var _94=_93[x]; if(_94.constructor==Array){ dojo.hostenv.loadModule.apply(dojo.hostenv,_94); }else{ dojo.hostenv.loadModule(_94); } } }; dojo.hostenv.require=dojo.hostenv.loadModule; dojo.require=function(){ dojo.hostenv.loadModule.apply(dojo.hostenv,arguments); }; dojo.requireIf=function(){ if((arguments[0]=="common")||(dojo.render[arguments[0]].capable)){ dojo.require(arguments[1],arguments[2],arguments[3]); } }; dojo.conditionalRequire=dojo.requireIf; dojo.kwCompoundRequire=function(){ dojo.hostenv.conditionalLoadModule.apply(dojo.hostenv,arguments); }; dojo.hostenv.provide=dojo.hostenv.startPackage; dojo.provide=function(){ dojo.hostenv.startPackage.apply(dojo.hostenv,arguments); }; dojo.provide("dojo.io.IO"); dojo.io.transports=[]; dojo.io.hdlrFuncNames=["load","error"]; dojo.io.Request=function(url,mt,_97,_98){ this.url=url; this.mimetype=mt; this.transport=_97; this.changeUrl=_98; this.formNode=null; this.events_={}; var _99=this; this.error=function(type,_101){ switch(type){ case "io": var _102=dojo.io.IOEvent.IO_ERROR; var _103="IOError: error during IO"; break; case "parse": var _102=dojo.io.IOEvent.PARSE_ERROR; var _103="IOError: error during parsing"; default: var _102=dojo.io.IOEvent.UNKOWN_ERROR; var _103="IOError: cause unkown"; } var _104=new dojo.io.IOEvent("error",null,_99,_103,this.url,_102); _99.dispatchEvent(_104); if(_99.onerror){ _99.onerror(_103,_99.url,_104); } }; this.load=function(type,data,evt){ var _107=new dojo.io.IOEvent("load",data,_99,null,null,null); _99.dispatchEvent(_107); if(_99.onload){ _99.onload(_107); } }; this.backButton=function(){ var _108=new dojo.io.IOEvent("backbutton",null,_99,null,null,null); _99.dispatchEvent(_108); if(_99.onbackbutton){ _99.onbackbutton(_108); } }; this.forwardButton=function(){ var _109=new dojo.io.IOEvent("forwardbutton",null,_99,null,null,null); _99.dispatchEvent(_109); if(_99.onforwardbutton){ _99.onforwardbutton(_109); } }; }; dojo.io.Request.prototype.addEventListener=function(type,func){ if(!this.events_[type]){ this.events_[type]=[]; } for(var i=0;i-1; }; dojo.alg.inArr=dojo.alg.inArray; dojo.alg.getNameInObj=function(ns,item){ if(!ns){ ns=dj_global; } for(var x in ns){ if(ns[x]===item){ return new String(x); } } return null; }; dojo.alg.has=function(obj,name){ return (typeof obj[name]!=="undefined"); }; dojo.alg.forEach=function(arr,_128,_129){ var il=arr.length; for(var i=0;i<((_129)?il:arr.length);i++){ if(_128(arr[i])=="break"){ break; } } }; dojo.alg.for_each=dojo.alg.forEach; dojo.alg.map=function(arr,obj,_131){ for(var i=0;i":"iframe")); with(_151){ name=_150; setAttribute("name",_150); id=_150; } window[_150]=_151; document.body.appendChild(_151); with(_151.style){ position="absolute"; left=top="0px"; height=width="1px"; visibility="hidden"; if(dojo.hostenv.is_debug_){ position="relative"; height="100px"; width="300px"; visibility="visible"; } } dojo.io.setIFrameSrc(_151,dojo.hostenv.getBaseScriptUri()+"iframe_history.html",true); return _151; }; dojo.io.cancelDOMEvent=function(evt){ if(!evt){ return false; } if(evt.preventDefault){ evt.stopPropagation(); evt.preventDefault(); }else{ if(window.event){ window.event.cancelBubble=true; window.event.returnValue=false; } } return false; }; dojo.io.XMLHTTPTransport=new function(){ var _152=this; this.initialHref=window.location.href; this.initialHash=window.location.hash; this.moveForward=false; var _153={}; this.useCache=false; this.historyStack=[]; this.forwardStack=[]; this.historyIframe=null; this.bookmarkAnchor=null; this.locationTimer=null; function getCacheKey(url,_154,_155){ return url+"|"+_154+"|"+_155.toLowerCase(); } function addToCache(url,_156,_157,http){ _153[getCacheKey(url,_156,_157)]=http; } function getFromCache(url,_159,_160){ return _153[getCacheKey(url,_159,_160)]; } this.clearCache=function(){ _153={}; }; function doLoad(_161,http,url,_162,_163){ if(http.status==200||(location.protocol=="file:"&&http.status==0)){ var ret; if(_161.method.toLowerCase()=="head"){ var _164=http.getAllResponseHeaders(); ret={}; ret.toString=function(){ return _164; }; var _165=_164.split(/[\r\n]+/g); for(var i=0;i<_165.length;i++){ var pair=_165[i].match(/^([^:]+)\s*:\s*(.+)$/i); if(pair){ ret[pair[1]]=pair[2]; } } }else{ if(_161.mimetype=="text/javascript"){ ret=dj_eval(http.responseText); }else{ if(_161.mimetype=="text/xml"){ ret=http.responseXML; if(!ret||typeof ret=="string"){ ret=dojo.xml.domUtil.createDocumentFromText(http.responseText); } }else{ ret=http.responseText; } } } if(_163){ addToCache(url,_162,_161.method,http); } if(typeof _161.load=="function"){ _161.load("load",ret,http); } }else{ var _167=new dojo.io.Error("XMLHttpTransport Error: "+http.status+" "+http.statusText); if(typeof _161.error=="function"){ _161.error("error",_167,http); } } } function setHeaders(http,_168){ if(_168["headers"]){ for(var _169 in _168["headers"]){ if(_169.toLowerCase()=="content-type"&&!_168["contentType"]){ _168["contentType"]=_168["headers"][_169]; }else{ http.setRequestHeader(_169,_168["headers"][_169]); } } } } this.addToHistory=function(args){ var _171=args["back"]||args["backButton"]||args["handle"]; var hash=null; if(!this.historyIframe){ this.historyIframe=window.frames["djhistory"]; } if(!this.bookmarkAnchor){ this.bookmarkAnchor=document.createElement("a"); document.body.appendChild(this.bookmarkAnchor); this.bookmarkAnchor.style.display="none"; } if((!args["changeURL"])||(dojo.render.html.ie)){ var url=dojo.hostenv.getBaseScriptUri()+"iframe_history.html?"+(new Date()).getTime(); this.moveForward=true; dojo.io.setIFrameSrc(this.historyIframe,url,false); } if(args["changeURL"]){ hash="#"+((args["changeURL"]!==true)?args["changeURL"]:(new Date()).getTime()); setTimeout("window.location.href = '"+hash+"';",1); this.bookmarkAnchor.href=hash; if(dojo.render.html.ie){ var _173=_171; var lh=null; var hsl=this.historyStack.length-1; if(hsl>=0){ while(!this.historyStack[hsl]["urlHash"]){ hsl--; } lh=this.historyStack[hsl]["urlHash"]; } if(lh){ _171=function(){ if(window.location.hash!=""){ setTimeout("window.location.href = '"+lh+"';",1); } _173(); }; } this.forwardStack=[]; var _176=args["forward"]||args["forwardButton"]; var tfw=function(){ if(window.location.hash!=""){ window.location.href=hash; } if(_176){ _176(); } }; if(args["forward"]){ args.forward=tfw; }else{ if(args["forwardButton"]){ args.forwardButton=tfw; } } }else{ if(dojo.render.html.moz){ if(!this.locationTimer){ this.locationTimer=setInterval("dojo.io.XMLHTTPTransport.checkLocation();",200); } } } } this.historyStack.push({"url":url,"callback":_171,"kwArgs":args,"urlHash":hash}); }; this.checkLocation=function(){ var hsl=this.historyStack.length; if((window.location.hash==this.initialHash)||(window.location.href==this.initialHref)&&(hsl==1)){ this.handleBackButton(); return; } if(this.forwardStack.length>0){ if(this.forwardStack[this.forwardStack.length-1].urlHash==window.location.hash){ this.handleForwardButton(); return; } } if((hsl>=2)&&(this.historyStack[hsl-2])){ if(this.historyStack[hsl-2].urlHash==window.location.hash){ this.handleBackButton(); return; } } }; this.iframeLoaded=function(evt,_178){ var isp=_178.href.split("?"); if(isp.length<2){ if(this.historyStack.length==1){ this.handleBackButton(); } return; } var _180=isp[1]; if(this.moveForward){ this.moveForward=false; return; } var last=this.historyStack.pop(); if(!last){ if(this.forwardStack.length>0){ var next=this.forwardStack[this.forwardStack.length-1]; if(_180==next.url.split("?")[1]){ this.handleForwardButton(); } } return; } this.historyStack.push(last); if(this.historyStack.length>=2){ if(isp[1]==this.historyStack[this.historyStack.length-2].url.split("?")[1]){ this.handleBackButton(); } }else{ this.handleBackButton(); } }; this.handleBackButton=function(){ var last=this.historyStack.pop(); if(!last){ return; } if(last["callback"]){ last.callback(); }else{ if(last.kwArgs["backButton"]){ last.kwArgs["backButton"](); }else{ if(last.kwArgs["back"]){ last.kwArgs["back"](); }else{ if(last.kwArgs["handle"]){ last.kwArgs.handle("back"); } } } } this.forwardStack.push(last); }; this.handleForwardButton=function(){ var last=this.forwardStack.pop(); if(!last){ return; } if(last.kwArgs["forward"]){ last.kwArgs.forward(); }else{ if(last.kwArgs["forwardButton"]){ last.kwArgs.forwardButton(); }else{ if(last.kwArgs["handle"]){ last.kwArgs.handle("forward"); } } } this.historyStack.push(last); }; var _183=dojo.hostenv.getXmlhttpObject()?true:false; this.canHandle=function(_184){ return _183&&dojo.alg.inArray(_184["mimetype"],["text/plain","text/html","text/xml","text/javascript"])&&dojo.alg.inArray(_184["method"].toLowerCase(),["post","get","head"])&&!(_184["formNode"]&&dojo.io.formHasFile(_184["formNode"])); }; this.bind=function(_185){ if(!_185["url"]){ if(!_185["formNode"]&&(_185["backButton"]||_185["back"]||_185["changeURL"]||_185["watchForURL"])&&(!window["djConfig"]&&!window["djConfig"]["preventBackButtonFix"])){ this.addToHistory(_185); return true; } } var url=_185.url; var _186=""; if(_185["formNode"]){ var ta=_185.formNode.getAttribute("action"); if((ta)&&(!_185["url"])){ url=ta; } var tp=_185.formNode.getAttribute("method"); if((tp)&&(!_185["method"])){ _185.method=tp; } _186+=dojo.io.encodeForm(_185.formNode); } if(!_185["method"]){ _185.method="get"; } if(_185["content"]){ _186+=dojo.io.argsFromMap(_185.content); } if(_185["postContent"]&&_185.method.toLowerCase()=="post"){ _186=_185.postContent; } if(_185["backButton"]||_185["back"]||_185["changeURL"]){ this.addToHistory(_185); } var _189=_185["sync"]?false:true; var _190=_185["useCache"]==true||(this.useCache==true&&_185["useCache"]!=false); if(_190){ var _191=getFromCache(url,_186,_185.method); if(_191){ doLoad(_185,_191,url,_186,false); return; } } var http=dojo.hostenv.getXmlhttpObject(); var _192=false; if(_189){ http.onreadystatechange=function(){ if(4==http.readyState){ if(_192){ return; } _192=true; doLoad(_185,http,url,_186,_190); } }; } if(_185.method.toLowerCase()=="post"){ http.open("POST",url,_189); setHeaders(http,_185); http.setRequestHeader("Content-Type",_185["contentType"]||"application/x-www-form-urlencoded"); http.send(_186); }else{ var _193=url; if(_186!=""){ _193+=(url.indexOf("?")>-1?"&":"?")+_186; } http.open(_185.method.toUpperCase(),_193,_189); setHeaders(http,_185); http.send(null); } if(!_189){ doLoad(_185,http,url,_186,_190); } return; }; dojo.io.transports.addTransport("XMLHTTPTransport"); }; dojo.require("dojo.alg.*"); dojo.provide("dojo.event.Event"); dojo.event=new function(){ var _194=0; this.anon={}; this.nameAnonFunc=function(_195,_196){ var nso=(_196||this.anon); if((dj_global["djConfig"])&&(djConfig["slowAnonFuncLookups"]==true)){ for(var x in nso){ if(nso[x]===_195){ dj_debug(x); return x; } } } var ret="_"+_194++; while(typeof nso[ret]!="undefined"){ ret="_"+_194++; } nso[ret]=_195; return ret; }; this.createFunctionPair=function(obj,cb){ var ret=[]; if(typeof obj=="function"){ ret[1]=dojo.event.nameAnonFunc(obj,dj_global); ret[0]=dj_global; return ret; }else{ if((typeof obj=="object")&&(typeof cb=="string")){ return [obj,cb]; }else{ if((typeof obj=="object")&&(typeof cb=="function")){ ret[1]=dojo.event.nameAnonFunc(cb,obj); ret[0]=obj; return ret; } } } return null; }; this.matchSignature=function(args,_198){ var end=Math.min(args.length,_198.length); for(var x=0;x2)?args[0]:"after",precedence:"last",once:false,delay:null}; switch(args.length){ case 0: return; case 1: return; case 2: ao.srcFunc=args[0]; ao.adviceFunc=args[1]; break; case 3: if((typeof args[0]=="object")&&(typeof args[1]=="string")&&(typeof args[2]=="string")){ ao.adviceType="after"; ao.srcObj=args[0]; ao.srcFunc=args[1]; ao.adviceFunc=args[2]; }else{ if((typeof args[1]=="string")&&(typeof args[2]=="string")){ ao.srcFunc=args[1]; ao.adviceFunc=args[2]; }else{ if((typeof args[0]=="object")&&(typeof args[1]=="string")&&(typeof args[2]=="function")){ ao.adviceType="after"; ao.srcObj=args[0]; ao.srcFunc=args[1]; var _201=dojo.event.nameAnonFunc(args[2],ao.adviceObj); ao.adviceObj[_201]=args[2]; ao.adviceFunc=_201; }else{ if((typeof args[0]=="function")&&(typeof args[1]=="object")&&(typeof args[2]=="string")){ ao.adviceType="after"; ao.srcObj=dj_global; var _201=dojo.event.nameAnonFunc(args[0],ao.srcObj); ao.srcObj[_201]=args[0]; ao.srcFunc=_201; ao.adviceObj=args[1]; ao.adviceFunc=args[2]; } } } } break; case 4: if((typeof args[0]=="object")&&(typeof args[2]=="object")){ ao.adviceType="after"; ao.srcObj=args[0]; ao.srcFunc=args[1]; ao.adviceObj=args[2]; ao.adviceFunc=args[3]; }else{ if((typeof args[1]).toLowerCase()=="object"){ ao.srcObj=args[1]; ao.srcFunc=args[2]; ao.adviceObj=dj_global; ao.adviceFunc=args[3]; }else{ if((typeof args[2]).toLowerCase()=="object"){ ao.srcObj=dj_global; ao.srcFunc=args[1]; ao.adviceObj=args[2]; ao.adviceFunc=args[3]; }else{ ao.srcObj=ao.adviceObj=ao.aroundObj=dj_global; ao.srcFunc=args[1]; ao.adviceFunc=args[2]; ao.aroundFunc=args[3]; } } } break; case 6: ao.srcObj=args[1]; ao.srcFunc=args[2]; ao.adviceObj=args[3]; ao.adviceFunc=args[4]; ao.aroundFunc=args[5]; ao.aroundObj=dj_global; break; default: ao.srcObj=args[1]; ao.srcFunc=args[2]; ao.adviceObj=args[3]; ao.adviceFunc=args[4]; ao.aroundObj=args[5]; ao.aroundFunc=args[6]; ao.once=args[7]; ao.delay=args[8]; break; } if((typeof ao.srcFunc).toLowerCase()!="string"){ ao.srcFunc=dojo.alg.getNameInObj(ao.srcObj,ao.srcFunc); } if((typeof ao.adviceFunc).toLowerCase()!="string"){ ao.adviceFunc=dojo.alg.getNameInObj(ao.adviceObj,ao.adviceFunc); } if((ao.aroundObj)&&((typeof ao.aroundFunc).toLowerCase()!="string")){ ao.aroundFunc=dojo.alg.getNameInObj(ao.aroundObj,ao.aroundFunc); } if(!ao.srcObj){ dj_throw("bad srcObj for srcFunc: "+ao.srcFunc); } if(!ao.adviceObj){ dj_throw("bad srcObj for srcFunc: "+ao.adviceFunc); } return ao; } this.connect=function(){ var ao=interpolateArgs(arguments); var mjp=dojo.event.MethodJoinPoint.getForMethod(ao.srcObj,ao.srcFunc); if(ao.adviceFunc){ var mjp2=dojo.event.MethodJoinPoint.getForMethod(ao.adviceObj,ao.adviceFunc); } mjp.kwAddAdvice(ao); return mjp; }; this.connectBefore=function(){ var args=["before"]; for(var i=0;i=this.jp_.around.length){ return this.jp_.object[this.jp_.methodname].apply(this.jp_.object,this.args); }else{ var ti=this.jp_.around[this.around_index]; var mobj=ti[0]||dj_global; var meth=ti[1]; return mobj[meth].call(mobj,this); } }; dojo.event.MethodJoinPoint=function(obj,_212){ this.object=obj||dj_global; this.methodname=_212; this.methodfunc=this.object[_212]; this.before=[]; this.after=[]; this.around=[]; }; dojo.event.MethodJoinPoint.getForMethod=function(obj,_213){ if(!obj){ obj=dj_global; } if(!obj[_213]){ obj[_213]=function(){ }; }else{ if(typeof obj[_213]!="function"){ return null; } } var _214=_213+"$joinpoint"; var _215=_213+"$joinpoint$method"; var _216=obj[_214]; if(!_216){ var _217=false; if(dojo.event["browser"]){ if((obj["attachEvent"])||(obj["nodeType"])||(obj["addEventListener"])){ _217=true; dojo.event.browser.addClobberAttrs(_214,_215,_213); dojo.event.browser.addClobberNode(obj); } } obj[_215]=obj[_213]; _216=obj[_214]=new dojo.event.MethodJoinPoint(obj,_215); obj[_213]=function(){ var args=[]; if((_217)&&(!arguments.length)&&(window.event)){ args.push(dojo.event.browser.fixEvent(window.event)); }else{ for(var x=0;x0){ dojo.alg.forEach(this.before,_219,true); } var _229; if(this.around.length>0){ var mi=new dojo.event.MethodInvocation(this,obj,args); _229=mi.proceed(); }else{ if(this.methodfunc){ _229=this.object[this.methodname].apply(this.object,args); } } if(this.after.length>0){ dojo.alg.forEach(this.after,_219,true); } return (this.methodfunc)?_229:null; }; dojo.event.MethodJoinPoint.prototype.getArr=function(kind){ var arr=this.after; if((typeof kind=="string")&&(kind.indexOf("before")!=-1)){ arr=this.before; }else{ if(kind=="around"){ arr=this.around; } } return arr; }; dojo.event.MethodJoinPoint.prototype.kwAddAdvice=function(args){ this.addAdvice(args["adviceObj"],args["adviceFunc"],args["aroundObj"],args["aroundFunc"],args["adviceType"],args["precedence"],args["once"],args["delay"]); }; dojo.event.MethodJoinPoint.prototype.addAdvice=function(_232,_233,_234,_235,_236,_237,once,_239){ var arr=this.getArr(_236); if(!arr){ dj_throw("bad this: "+this); } var ao=[_232,_233,_234,_235,_239]; if(once){ if(this.hasAdvice(_232,_233,_236,arr)>=0){ return; } } if(_237=="first"){ arr.unshift(ao); }else{ arr.push(ao); } }; dojo.event.MethodJoinPoint.prototype.hasAdvice=function(_240,_241,_242,arr){ if(!arr){ arr=this.getArr(_242); } var ind=-1; for(var x=0;x=0;i=i-1){ var el=na[i]; for(var p=this.clobberArr.length-1;p>=0;p=p-1){ var ta=this.clobberArr[p]; try{ el[ta]=null; el.removeAttribute(ta); delete el[ta]; } catch(e){ } } } }; }; if((dojo.render.html.ie)&&((!dojo.hostenv.ie_prevent_clobber_)||(dojo.hostenv.ie_clobber_minimal_))){ window.onunload=function(){ dojo_ie_clobber.clobber(); if((dojo["widget"])&&(dojo.widget["manager"])){ dojo.widget.manager.destroyAll(); } CollectGarbage(); }; } dojo.event.browser=new function(){ this.clean=function(node){ if(dojo.render.html.ie){ dojo_ie_clobber.clobber(node); } }; this.addClobberAttr=function(type){ dojo_ie_clobber.addClobberAttr(type); }; this.addClobberAttrs=function(){ for(var x=0;x=1){ step=0.99999999; } var _291=new Array(this.p[0].length); for(var k=0;j=this.p.length){ i1=this.p.length-1; } var i2=node+2; if(i2>=this.p.length){ i2=this.p.length-1; } var u=_297; var u2=_297*_297; var u3=_297*_297*_297; var _304=new Array(this.p[0].length); for(var k=0;k=r[0]&&n=1){ step=1; percent=100; }else{ percent=step*100; } var e=new dojo.animation.AnimationEvent(_337,"animate",_337.curve.getValue(step),_338,curr,endTime,_337.duration,percent,Math.round(fps)); if(typeof _337.handler=="function"){ _337.handler(e); } if(typeof _337.onAnimate=="function"){ _337.onAnimate(e); } if(step<1){ timer=setTimeout(cycle,10); }else{ e.type="end"; active=false; if(typeof _337.handler=="function"){ _337.handler(e); } if(typeof _337.onEnd=="function"){ _337.onEnd(e); } if(_337.repeatCount>0){ _337.repeatCount--; _337.play(true); }else{ if(_337.repeatCount==-1){ _337.play(true); }else{ if(_337.animSequence_){ _337.animSequence_.playNext(); } } } } } } }; dojo.animation.AnimationEvent=function(anim,type,_345,_346,_347,_348,dur,pct,fps){ this.type=type; this.animation=anim; this.coords=_345; this.x=_345[0]; this.y=_345[1]; this.z=_345[2]; this.startTime=_346; this.currentTime=_347; this.endTime=_348; this.duration=dur; this.percent=pct; this.fps=fps; this.coordsAsInts=function(){ var _351=new Array(this.coords.length); for(var i=0;i0){ _354=0; this.repeatCount--; _353[_354].play(true); }else{ if(this.repeatCount==-1){ _354=0; _353[_354].play(true); }else{ _354=-1; } } } }; }; dojo.hostenv.conditionalLoadModule({common:["dojo.animation.Animation",false,false]}); dojo.hostenv.moduleLoaded("dojo.animation.*"); dojo.provide("dojo.graphics.color"); dojo.graphics.color=new function(){ this.blend=function(a,b,_357){ if(typeof a=="string"){ return this.blendHex(a,b,_357); } if(!_357){ _357=0; }else{ if(_357>1){ _357=1; }else{ if(_357<-1){ _357=-1; } } } var c=new Array(3); for(var i=0;i<3;i++){ var half=Math.abs(a[i]-b[i])/2; c[i]=Math.floor(Math.min(a[i],b[i])+half+(half*_357)); } return c; }; this.blendHex=function(a,b,_359){ return this.rgb2hex(this.blend(this.hex2rgb(a),this.hex2rgb(b),_359)); }; this.extractRGB=function(_360){ var hex="0123456789abcdef"; _360=_360.toLowerCase(); if(_360.indexOf("rgb")==0){ var _362=_360.match(/rgba*\((\d+), *(\d+), *(\d+)/i); var ret=_362.splice(1,3); return ret; }else{ if(_360.indexOf("#")==0){ var _363=[]; _360=_360.substring(1); if(_360.length==3){ _363[0]=_360.charAt(0)+_360.charAt(0); _363[1]=_360.charAt(1)+_360.charAt(1); _363[2]=_360.charAt(2)+_360.charAt(2); }else{ _363[0]=_360.substring(0,2); _363[1]=_360.substring(2,4); _363[2]=_360.substring(4,6); } for(var i=0;i<_363.length;i++){ var c=_363[i]; _363[i]=hex.indexOf(c.charAt(0))*16+hex.indexOf(c.charAt(1)); } return _363; }else{ switch(_360){ case "white": return [255,255,255]; case "black": return [0,0,0]; case "red": return [255,0,0]; case "green": return [0,255,0]; case "blue": return [0,0,255]; case "navy": return [0,0,128]; case "gray": return [128,128,128]; case "silver": return [192,192,192]; } } } return [255,255,255]; }; this.hex2rgb=function(hex){ var _364="0123456789ABCDEF"; var rgb=new Array(3); if(hex.indexOf("#")==0){ hex=hex.substring(1); } hex=hex.toUpperCase(); if(hex.length==3){ rgb[0]=hex.charAt(0)+hex.charAt(0); rgb[1]=hex.charAt(1)+hex.charAt(1); rgb[2]=hex.charAt(2)+hex.charAt(2); }else{ rgb[0]=hex.substring(0,2); rgb[1]=hex.substring(2,4); rgb[2]=hex.substring(4); } for(var i=0;i5)&&(_378[x].indexOf("dojo-")>=0)){ return "dojo:"+_378[x].substr(5); } } } } } return _375.toLowerCase(); }; this.getUniqueId=function(){ var base="dj_unique_"; this.idIncrement++; while(document.getElementById(base+this.idIncrement)){ this.idIncrement++; } return base+this.idIncrement; }; this.getFirstChildTag=function(_380){ var node=_380.firstChild; while(node&&node.nodeType!=1){ node=node.nextSibling; } return node; }; this.getLastChildTag=function(_381){ if(!node){ return null; } var node=_381.lastChild; while(node&&node.nodeType!=1){ node=node.previousSibling; } return node; }; this.getNextSiblingTag=function(node){ if(!node){ return null; } do{ node=node.nextSibling; }while(node&&node.nodeType!=1); return node; }; this.getPreviousSiblingTag=function(node){ if(!node){ return null; } do{ node=node.previousSibling; }while(node&&node.nodeType!=1); return node; }; this.forEachChildTag=function(node,_382){ var _383=this.getFirstChildTag(node); while(_383){ if(_382(_383)=="break"){ break; } _383=this.getNextSiblingTag(_383); } }; this.moveChildren=function(_384,_385,trim){ var _387=0; if(trim){ while(_384.hasChildNodes()&&_384.firstChild.nodeType==3){ _384.removeChild(_384.firstChild); } while(_384.hasChildNodes()&&_384.lastChild.nodeType==3){ _384.removeChild(_384.lastChild); } } while(_384.hasChildNodes()){ _385.appendChild(_384.firstChild); _387++; } return _387; }; this.copyChildren=function(_388,_389,trim){ var cp=_388.cloneNode(true); return this.moveChildren(cp,_389,trim); }; this.clearChildren=function(node){ var _391=0; while(node.hasChildNodes()){ node.removeChild(node.firstChild); _391++; } return _391; }; this.replaceChildren=function(node,_392){ this.clearChildren(node); node.appendChild(_392); }; this.getStyle=function(_393,_394){ var _395=undefined,camelCased=dojo.xml.domUtil.toCamelCase(_394); _395=_393.style[camelCased]; if(!_395){ if(document.defaultView){ _395=document.defaultView.getComputedStyle(_393,"").getPropertyValue(_394); }else{ if(_393.currentStyle){ _395=_393.currentStyle[camelCased]; }else{ if(_393.style.getPropertyValue){ _395=_393.style.getPropertyValue(_394); } } } } return _395; }; this.toCamelCase=function(_396){ var arr=_396.split("-"),cc=arr[0]; for(var i=1;i_414)){ this.before(node,_415.item(i)); _416=true; break; } } if(!_416){ this.before(node,ref); } }; this.textContent=function(node,text){ if(text){ this.replaceChildren(node,document.createTextNode(text)); return text; }else{ var _418=""; if(node==null){ return _418; } for(var i=0;i0&&!(j==1&&segs[0]=="")&&segs[j]==".."&&segs[j-1]!=".."){ if(j==segs.length-1){ segs.splice(j,1); segs[j-1]=""; }else{ segs.splice(j-1,2); j-=2; } } } } _420.path=segs.join("/"); } } } } uri=""; if(_420.scheme!=null){ uri+=_420.scheme+":"; } if(_420.authority!=null){ uri+="//"+_420.authority; } uri+=_420.path; if(_420.query!=null){ uri+="?"+_420.query; } if(_420.fragment!=null){ uri+="#"+_420.fragment; } } this.uri=uri.toString(); var _424="^(([^:/?#]+):)?(//([^/?#]*))?([^?#]*)(\\?([^#]*))?(#(.*))?$"; var r=this.uri.match(new RegExp(_424)); this.scheme=r[2]||(r[1]?"":null); this.authority=r[4]||(r[3]?"":null); this.path=r[5]; this.query=r[7]||(r[6]?"":null); this.fragment=r[9]||(r[8]?"":null); if(this.authority!=null){ _424="^((([^:]+:)?([^@]+))@)?([^:]*)(:([0-9]+))?$"; r=this.authority.match(new RegExp(_424)); this.user=r[3]||null; this.password=r[4]||null; this.host=r[5]; this.port=r[7]||null; } this.toString=function(){ return this.uri; }; }; }; dojo.provide("dojo.xml.htmlUtil"); dojo.require("dojo.xml.domUtil"); dojo.require("dojo.text.String"); dojo.require("dojo.event.*"); dojo.require("dojo.uri.Uri"); dojo.xml.htmlUtil=new function(){ var _425=this; var _426=false; this.styleSheet=null; this._clobberSelection=function(){ try{ if(window.getSelection){ var _427=window.getSelection(); _427.collapseToEnd(); }else{ if(document.selection){ document.selection.clear(); } } } catch(e){ } }; this.disableSelect=function(){ if(!_426){ _426=true; var db=document.body; if(dojo.render.html.moz){ db.style.MozUserSelect="none"; }else{ dojo.event.connect(db,"onselectstart",dojo.event.browser,"stopEvent"); dojo.event.connect(db,"ondragstart",dojo.event.browser,"stopEvent"); dojo.event.connect(db,"onmousemove",this,"_clobberSelection"); } } }; this.enableSelect=function(){ if(_426){ _426=false; var db=document.body; if(dojo.render.html.moz){ db.style.MozUserSelect=""; }else{ dojo.event.disconnect(db,"onselectstart",dojo.event.browser,"stopEvent"); dojo.event.disconnect(db,"ondragstart",dojo.event.browser,"stopEvent"); dojo.event.disconnect(db,"onmousemove",this,"_clobberSelection"); } } }; var cm=document["compatMode"]; var _430=((cm)&&((cm=="BackCompat")||(cm=="QuirksMode")))?true:false; this.getInnerWidth=function(node){ return node.offsetWidth; }; this.getOuterWidth=function(node){ dj_unimplemented("dojo.xml.htmlUtil.getOuterWidth"); }; this.getInnerHeight=function(node){ return node.offsetHeight; }; this.getOuterHeight=function(node){ dj_unimplemented("dojo.xml.htmlUtil.getOuterHeight"); }; this.getTotalOffset=function(node,type){ var _431=(type=="top")?"offsetTop":"offsetLeft"; var alt=(type=="top")?"y":"x"; var ret=0; if(node["offsetParent"]){ do{ ret+=node[_431]; node=node.offsetParent; }while(node!=document.body.parentNode&&node!=null); }else{ if(node[alt]){ ret+=node[alt]; } } return ret; }; this.totalOffsetLeft=function(node){ return this.getTotalOffset(node,"left"); }; this.getAbsoluteX=this.totalOffsetLeft; this.totalOffsetTop=function(node){ return this.getTotalOffset(node,"top"); }; this.getAbsoluteY=this.totalOffsetTop; this.getEventTarget=function(evt){ if((window["event"])&&(event["srcElement"])){ return event.srcElement; }else{ if((evt)&&(evt.target)){ return evt.target; } } }; this.getScrollTop=function(){ return document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop||0; }; this.getScrollLeft=function(){ return document.documentElement.scrollLeft||document.body.scrollLeft||0; }; this.evtTgt=this.getEventTarget; this.getParentOfType=function(node,type){ var _433=node; type=type.toLowerCase(); while(_433.nodeName.toLowerCase()!=type){ if((!_433)||(_433==(document["body"]||document["documentElement"]))){ return null; } _433=_433.parentNode; } return _433; }; this.getAttribute=function(node,attr){ if((!node)||(!node.getAttribute)){ return null; } var ta=typeof attr=="string"?attr:new String(attr); var v=node.getAttribute(ta.toUpperCase()); if((v)&&(typeof v=="string")&&(v!="")){ return v; } if(v&&typeof v=="object"&&v.value){ return v.value; } if((node.getAttributeNode)&&(node.getAttributeNode(ta))){ return (node.getAttributeNode(ta)).value; }else{ if(node.getAttribute(ta)){ return node.getAttribute(ta); }else{ if(node.getAttribute(ta.toLowerCase())){ return node.getAttribute(ta.toLowerCase()); } } } return null; }; this.getAttr=function(node,attr){ dj_deprecated("dojo.xml.htmlUtil.getAttr is deprecated, use dojo.xml.htmlUtil.getAttribute instead"); dojo.xml.htmlUtil.getAttribute(node,attr); }; this.hasAttribute=function(node,attr){ var v=this.getAttribute(node,attr); return v?true:false; }; this.hasAttr=function(node,attr){ dj_deprecated("dojo.xml.htmlUtil.hasAttr is deprecated, use dojo.xml.htmlUtil.hasAttribute instead"); dojo.xml.htmlUtil.hasAttribute(node,attr); }; this.getClass=function(node){ if(node.className){ return node.className; }else{ if(this.hasAttribute(node,"class")){ return this.getAttribute(node,"class"); } } return ""; }; this.hasClass=function(node,_435){ var _436=this.getClass(node).split(/\s+/g); for(var x=0;x<_436.length;x++){ if(_435==_436[x]){ return true; } } return false; }; this.prependClass=function(node,_437){ if(!node){ return null; } if(this.hasAttribute(node,"class")||node.className){ _437+=" "+(node.className||this.getAttribute(node,"class")); } return this.setClass(node,_437); }; this.addClass=function(node,_438){ if(!node){ return null; } if(this.hasAttribute(node,"class")||node.className){ _438=(node.className||this.getAttribute(node,"class"))+" "+_438; } return this.setClass(node,_438); }; this.setClass=function(node,_439){ if(!node){ return false; } var cs=new String(_439); try{ if(typeof node.className=="string"){ node.className=cs; }else{ if(node.setAttribute){ node.setAttribute("class",_439); node.className=cs; }else{ return false; } } } catch(e){ dj_debug("__util__.setClass() failed",e); } return true; }; this.removeClass=function(node,_441){ if(!node){ return false; } var _441=dojo.text.trim(new String(_441)); try{ var cs=String(node.className).split(" "); var nca=[]; for(var i=0;i=1){ if(h.ie){ this.clearOpacity(node); return; }else{ _455=0.999999; } }else{ if(_455<0){ _455=0; } } } if(h.ie){ if(node.nodeName.toLowerCase()=="tr"){ var tds=node.getElementsByTagName("td"); for(var x=0;x=0.999999?1:Number(opac); }; this.clearOpacity=function(node){ var h=dojo.render.html; if(h.ie){ if(node.filters&&node.filters.alpha){ node.style.filter=""; } }else{ if(h.moz){ node.style.opacity=1; node.style.MozOpacity=1; }else{ if(h.safari){ node.style.opacity=1; node.style.KhtmlOpacity=1; }else{ node.style.opacity=1; } } } }; this.gravity=function(node,e){ var _460=e.pageX||e.clientX+document.body.scrollLeft; var _461=e.pageY||e.clientY+document.body.scrollTop; with(dojo.xml.htmlUtil){ var _462=getAbsoluteX(node)+(getInnerWidth(node)/2); var _463=getAbsoluteY(node)+(getInnerHeight(node)/2); } with(arguments.callee){ return ((_460<_462?WEST:EAST)|(_461<_463?NORTH:SOUTH)); } }; this.gravity.NORTH=1; this.gravity.SOUTH=1<<1; this.gravity.EAST=1<<2; this.gravity.WEST=1<<3; this.overElement=function(_464,e){ var _465=e.pageX||e.clientX+document.body.scrollLeft; var _466=e.pageY||e.clientY+document.body.scrollTop; with(dojo.xml.htmlUtil){ var top=getAbsoluteY(_464); var _468=top+getInnerHeight(_464); var left=getAbsoluteX(_464); var _470=left+getInnerWidth(_464); } return (_465>=left&&_465<=_470&&_466>=top&&_466<=_468); }; this.insertCssRule=function(_471,_472,_473){ if(dojo.render.html.ie){ if(!this.styleSheet){ } if(!_473){ _473=this.styleSheet.rules.length; } return this.styleSheet.addRule(_471,_472,_473); }else{ if(document.styleSheets[0]&&document.styleSheets[0].insertRule){ if(!this.styleSheet){ } if(!_473){ _473=this.styleSheet.cssRules.length; } var rule=_471+"{"+_472+"}"; return this.styleSheet.insertRule(rule,_473); } } }; this.insertCSSRule=function(_475,_476,_477){ dj_deprecated("dojo.xml.htmlUtil.insertCSSRule is deprecated, use dojo.xml.htmlUtil.insertCssRule instead"); dojo.xml.htmlUtil.insertCssRule(_475,_476,_477); }; this.removeCssRule=function(_478){ if(!this.styleSheet){ dj_debug("no stylesheet defined for removing rules"); return false; } if(dojo.render.html.ie){ if(!_478){ _478=this.styleSheet.rules.length; this.styleSheet.removeRule(_478); } }else{ if(document.styleSheets[0]){ if(!_478){ _478=this.styleSheet.cssRules.length; } this.styleSheet.deleteRule(_478); } } return true; }; this.removeCSSRule=function(_479){ dj_deprecated("dojo.xml.htmlUtil.removeCSSRule is deprecated, use dojo.xml.htmlUtil.removeCssRule instead"); dojo.xml.htmlUtil.removeCssRule(_479); }; this.insertCssFile=function(URI,doc,_482){ if(!URI){ return; } if(!doc){ doc=document; } if(doc.baseURI){ URI=new dojo.uri.Uri(doc.baseURI,URI); } if(_482&&doc.styleSheets){ var loc=location.href.split("#")[0].substring(0,location.href.indexOf(location.pathname)); for(var i=0;i3){ _515.pop(); } while(_511.length>3){ _511.pop(); } var anim=this.colorFade(node,_511,_515,_512,_514,true); dojo.event.connect(anim,"onEnd",function(e){ if(_517){ node.style.backgroundColor="transparent"; } }); if(_513>0){ node.style.backgroundColor="rgb("+_511.join(",")+")"; setTimeout(function(){ anim.play(true); },_513); }else{ anim.play(true); } return anim; }; this.highlight=this.colorFadeIn; this.colorFadeFrom=this.colorFadeIn; this.colorFadeOut=function(node,_518,_519,_520,_521){ var _522=dojo.xml.htmlUtil.getBackgroundColor(node); while(_522.length>3){ _522.pop(); } while(_518.length>3){ _518.pop(); } var anim=this.colorFade(node,_522,_518,_519,_521,_520>0); if(_520>0){ node.style.backgroundColor="rgb("+_522.join(",")+")"; setTimeout(function(){ anim.play(true); },_520); } return anim; }; this.unhighlight=this.colorFadeOut; this.colorFadeTo=this.colorFadeOut; this.colorFade=function(node,_523,_524,_525,_526,_527){ while(_523.length>3){ _523.pop(); } while(_524.length>3){ _524.pop(); } var anim=new dojo.animation.Animation(new dojo.math.curves.Line(_523,_524),_525,0); dojo.event.connect(anim,"onAnimate",function(e){ node.style.backgroundColor="rgb("+e.coordsAsInts().join(",")+")"; }); if(_526){ dojo.event.connect(anim,"onEnd",function(e){ _526(node,anim); }); } if(!_527){ anim.play(true); } return anim; }; this.wipeIn=function(node,_528,_529,_530){ var _531=dojo.xml.htmlUtil.getStyle(node,"overflow"); var _532=dojo.xml.htmlUtil.getStyle(node,"height"); node.style.display=dojo.alg.inArray(node.tagName.toLowerCase(),["tr","td","th"])?"":"block"; var _533=node.offsetHeight; if(_531=="visible"){ node.style.overflow="hidden"; } node.style.height=0; var anim=new dojo.animation.Animation(new dojo.math.curves.Line([0],[_533]),_528,0); dojo.event.connect(anim,"onAnimate",function(e){ node.style.height=Math.round(e.x)+"px"; }); dojo.event.connect(anim,"onEnd",function(e){ if(_531!="visible"){ node.style.overflow=_531; } node.style.height=_532; if(_529){ _529(node,anim); } }); if(!_530){ anim.play(true); } return anim; }; this.wipeOut=function(node,_534,_535,_536){ var _537=dojo.xml.htmlUtil.getStyle(node,"overflow"); var _538=dojo.xml.htmlUtil.getStyle(node,"height"); var _539=node.offsetHeight; node.style.overflow="hidden"; var anim=new dojo.animation.Animation(new dojo.math.curves.Line([_539],[0]),_534,0); dojo.event.connect(anim,"onAnimate",function(e){ node.style.height=Math.round(e.x)+"px"; }); dojo.event.connect(anim,"onEnd",function(e){ node.style.display="none"; node.style.overflow=_537; node.style.height=_538; if(_535){ _535(node,anim); } }); if(!_536){ anim.play(true); } return anim; }; this.explode=function(_540,_541,_542,_543){ var _544=[dojo.xml.htmlUtil.getAbsoluteX(_540),dojo.xml.htmlUtil.getAbsoluteY(_540),dojo.xml.htmlUtil.getInnerWidth(_540),dojo.xml.htmlUtil.getInnerHeight(_540)]; return this.explodeFromBox(_544,_541,_542,_543); }; this.explodeFromBox=function(_545,_546,_547,_548){ var _549=document.createElement("div"); with(_549.style){ position="absolute"; border="1px solid black"; display="none"; } document.body.appendChild(_549); with(_546.style){ visibility="hidden"; display="block"; } var _550=[dojo.xml.htmlUtil.getAbsoluteX(_546),dojo.xml.htmlUtil.getAbsoluteY(_546),dojo.xml.htmlUtil.getInnerWidth(_546),dojo.xml.htmlUtil.getInnerHeight(_546)]; with(_546.style){ display="none"; visibility="visible"; } var anim=new dojo.animation.Animation(new dojo.math.curves.Line(_545,_550),_547,0); dojo.event.connect(anim,"onBegin",function(e){ _549.style.display="block"; }); dojo.event.connect(anim,"onAnimate",function(e){ with(_549.style){ left=e.x+"px"; top=e.y+"px"; width=e.coords[2]+"px"; height=e.coords[3]+"px"; } }); dojo.event.connect(anim,"onEnd",function(){ _546.style.display="block"; _549.parentNode.removeChild(_549); if(_548){ _548(_546,anim); } }); anim.play(); return anim; }; this.implode=function(_551,_552,_553,_554){ var _555=[dojo.xml.htmlUtil.getAbsoluteX(_552),dojo.xml.htmlUtil.getAbsoluteY(_552),dojo.xml.htmlUtil.getInnerWidth(_552),dojo.xml.htmlUtil.getInnerHeight(_552)]; return this.implodeToBox(_551,_555,_553,_554); }; this.implodeToBox=function(_556,_557,_558,_559){ var _560=document.createElement("div"); with(_560.style){ position="absolute"; border="1px solid black"; display="none"; } document.body.appendChild(_560); var anim=new dojo.animation.Animation(new dojo.math.curves.Line([dojo.xml.htmlUtil.getAbsoluteX(_556),dojo.xml.htmlUtil.getAbsoluteY(_556),dojo.xml.htmlUtil.getInnerWidth(_556),dojo.xml.htmlUtil.getInnerHeight(_556)],_557),_558,0); dojo.event.connect(anim,"onBegin",function(e){ _556.style.display="none"; _560.style.display="block"; }); dojo.event.connect(anim,"onAnimate",function(e){ with(_560.style){ left=e.x+"px"; top=e.y+"px"; width=e.coords[2]+"px"; height=e.coords[3]+"px"; } }); dojo.event.connect(anim,"onEnd",function(){ _560.parentNode.removeChild(_560); if(_559){ _559(_556,anim); } }); anim.play(); return anim; }; }; dojo.graphics.htmlEffects.Exploder=function(_561,_562){ var _563=this; this.waitToHide=500; this.timeToShow=100; this.waitToShow=200; this.timeToHide=70; this.autoShow=false; this.autoHide=false; var _564=null; var _565=null; var _566=null; var _567=null; var _568=null; var _569=null; this.showing=false; this.onBeforeExplode=null; this.onAfterExplode=null; this.onBeforeImplode=null; this.onAfterImplode=null; this.onExploding=null; this.onImploding=null; this.timeShow=function(){ clearTimeout(_566); _566=setTimeout(_563.show,_563.waitToShow); }; this.show=function(){ clearTimeout(_566); clearTimeout(_567); if((_565&&_565.status()=="playing")||(_564&&_564.status()=="playing")||_563.showing){ return; } if(typeof _563.onBeforeExplode=="function"){ _563.onBeforeExplode(_561,_562); } _564=dojo.graphics.htmlEffects.explode(_561,_562,_563.timeToShow,function(e){ _563.showing=true; if(typeof _563.onAfterExplode=="function"){ _563.onAfterExplode(_561,_562); } }); if(typeof _563.onExploding=="function"){ dojo.event.connect(_564,"onAnimate",this,"onExploding"); } }; this.timeHide=function(){ clearTimeout(_566); clearTimeout(_567); if(_563.showing){ _567=setTimeout(_563.hide,_563.waitToHide); } }; this.hide=function(){ clearTimeout(_566); clearTimeout(_567); if(_564&&_564.status()=="playing"){ return; } _563.showing=false; if(typeof _563.onBeforeImplode=="function"){ _563.onBeforeImplode(_561,_562); } _565=dojo.graphics.htmlEffects.implode(_562,_561,_563.timeToHide,function(e){ if(typeof _563.onAfterImplode=="function"){ _563.onAfterImplode(_561,_562); } }); if(typeof _563.onImploding=="function"){ dojo.event.connect(_565,"onAnimate",this,"onImploding"); } }; dojo.event.connect(_561,"onclick",function(e){ if(_563.showing){ _563.hide(); }else{ _563.show(); } }); dojo.event.connect(_561,"onmouseover",function(e){ if(_563.autoShow){ _563.timeShow(); } }); dojo.event.connect(_561,"onmouseout",function(e){ if(_563.autoHide){ _563.timeHide(); } }); dojo.event.connect(_562,"onmouseover",function(e){ clearTimeout(_567); }); dojo.event.connect(_562,"onmouseout",function(e){ if(_563.autoHide){ _563.timeHide(); } }); dojo.event.connect(document.documentElement||document.body,"onclick",function(e){ if(_563.autoHide&&_563.showing&&!dojo.xml.domUtil.isChildOf(e.target,_562)&&!dojo.xml.domUtil.isChildOf(e.target,_561)){ _563.hide(); } }); return this; }; dojo.hostenv.conditionalLoadModule({browser:["dojo.graphics.htmlEffects"]}); dojo.hostenv.moduleLoaded("dojo.graphics.*"); qs.B((U PersistenceqUPersistentMappingqtqNt.}qU _containerq}qs.